GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

Správce a jeho kontaktní údaje:

RedWeb s. r. o., Kozí 684/ 8, 602 00 Brno –střed, IČ 27709841
zapsáno obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Brně, spisová značka C 53700, datum zápisu 28. 12. 2006

Tel: 420 774 722 704
E-mail: info@redweb.cz
Datová schránka: udvwv3g

Osobní údaje správce zpracovává v souladu s právem Evropské unie, zejména s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR) a taktéž v souladu s právními předpisy ČR.

Účel zpracování osobních údajů

Správce provádí shromažďování a zpracování osobních údajů fyzických osob v rozsahu potřebném:

  1. zákonné údaje potřebné pro fakturaci poskytovaných služeb, které jsou předmětem podnikání
  2. údaje potřebné v oprávněném zájmu pro komunikaci se zákazníkem pro ev. úpravu nebo kontrolu zpracovávané zakázky

Správce zpracovává osobní údaje pouze v takovém rozsahu, který je nezbytně nutný a který zajistí dodržování zákonných a smluvních povinností správce a ochranu jeho oprávněných zájmů.

Zpracovávané údaje správce udržuje (ve spolupráci se subjekty osobních údajů) přesné, aktuální.

Zpracovávané údaje nejsou předávány do třetích zemí.

Správce osobní údaje zpracovává sám. Správce nezpracovává žádná citlivá data.

Zdroje osobních údajů

Správce získává osobní data přímo od fyzických osob při jednání o smluvním vztahu.

Zpracovatelé a příjemci

Zpracování osobních údajů, potřebných k fakturaci, provádí správce v elektronické podobě. Data se nachází na datovém úložišti provozovaném na virtuální serveru VPS free (server na území EU). Zpracování osobních údajů je sdíleno na počítačích v kanceláři Kozí 8, Brno. Vstup na počítače je chráněný heslem. Počítače jsou pravidelně bezpečnostně testovány.

Osobní údaje mohou být předány na základě žádosti i dalším subjektům, pokud to vyžaduje zákonný důvod. Především orgánům činným v trestním řízení, soudům, správním orgánům.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.

Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů. Odvolání souhlasu je potřeba provést podepsaným oznámením zaslaným správci. Odvolání souhlasu nemá zpětné účinky. Netýká se zpracování, které bylo učiněno na základě platného souhlasu, až do okamžiku jeho odvolání.

Správce osobní údaje výlučně zpracovávaná v zákonném zájmu (například fakturační údaje). Toto údaje nelze odvolávat. K fakturačním údajům není potřebný písemný souhlas subjektu osobních údajů. Správce má povinnost uchovávat osobní údaje, týkající se fakturace, podle zákona o účetnictví 563/1991 Sb., podle zákona o daních z příjmů 586/1992 Sb. Bez možnosti zpracování fakturačních údajů by nemohla být poskytnuta dohodnutá služba.

Právo na přístup k osobním údajům a na jejich opravu

Subjekt údajů má právo od správce získat potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou nebo nejsou zpracovávány a má právo získat přístup ke zpracovávaným osobním údajům, žádat informaci o účelu zpracování, má právo podat stížnost u dozorového orgánu. Subjekt údajů má dále právo na opravu a aktualizaci osobních údajů.

Správce poskytne subjektu údajů jednu kopii zpracovávaných osobních údajů zdarma. Za každou další kopii je správce oprávněn požadovat přiměřené administrativní náklady.

Právo na výmaz (tzv. právo být zapomenut)

Právo na výmaz má subjekt údajů. Protože však správce výlučně shromažďuje a zpracovává fakturační údaje v zákonném zájmu je právo na výmaz v tomto případě irelevantní.

Právo na omezení zpracování

Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování osobních údajů, pokud tomu nebrání zákonný nebo oprávněný zájem. Zejména v případě, že správce již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, pominula zákonná lhůta, ale subjekt údajů požaduje data pro výkon nebo obhajobu svých práv, nebo vznesl námitku, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

V případě, že subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, omezuje správce zpracování na dobu potřebnou k ověření přesnosti údajů.

V případě omezení zpracování mohou být údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovávány jen se souhlasem, nebo z důvodů určení, výkonu, obhajoby právních nároků. Z důvodů ochrany práv jiné právnické nebo fyzické osoby. Z důvodu důležitého veřejného zájmu EU, nebo některého členského státu.

Právo vznést námitku

Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů při zpracování nezbytného pro účely oprávněných zájmů správce. Správce po uplatnění námitky osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, jimiž jsou například zákonné důvody (mzdové údaje, fakturační údaje a další).

Právo na přenositelnost údajů

Subjekt údajů má právo, aby správce předal osobní údaje subjektu údajů, zpracovávané automatizovaně, na základě jeho souhlasu, jinému správci v běžně používaném strojově čitelném formátu.

Právo na stížnost

Na činnost správce nebo příjemce osobních údajů lze podat stížnost písemně, e-mailem, telefonicky (viz kontaktní údaje správce) s označením, že jde o stížnost na správce nebo příjemce osobních údajů. Lhůta na vyřízení stížnosti správcem je 30 dnů.

Subjekt údajů je oprávněn se obrátit se svým podnětem na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Způsob uplatnění práva subjektu údajů

Pokud subjekt údajů zjistí, že správce provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s legislativou, je subjekt údajů oprávněn:

a) požádat správce o vysvětlení
b) požádat správce o odstranění vzniklého stavu.
c) subjekt údajů je oprávněn požadovat provedení opravy, doplnění údajů, likvidaci osobních údajů

Verze dokumentu platná ke dni 23. května 2018

top