Praha 5


Webová aplikace pro zápis do MŠ nám dává možnost jednoduše a transparentně zorganizovat zápis do námi zřizovaných mateřských škol. Poprvé jsem aplikaci využili v roce 2017, ředitelky školek byly proškoleny, byly připraveny workshopy také pro rodiče a ze strany úřadu byla možnost servisu a podpory pro rodiče na odboru školství. Aplikace omezila blokaci míst vícečetným podáním přihlášek již během správního řízení, proces proběhl v jednotlivých krocích a jednotně. Jakmile rodič převzal rozhodnutí o přijetí do zvolené MŠ, okamžitě podepsal zpětvzetí přihlášek na ostatní školky. Tím se uvolnila místa v systému v ostatních školkách a mohly být tudíž přijaty další děti, které byly dosud tzv. „pod čarou“.

Práce s aplikací je pro ředitelky uživatelsky jednoduchá, v prvním roce byl připraven hotline s podporou, ve druhém roce už nebyl potřeba. Ředitelky jsou nadšeny z hladkého a časově méně náročného průběhu správního řízení, snížil se počet odvolání, byly uspokojeny téměř všechny děti starší 3 let.

Pro zřizovatele je přínosná aktuální informace o průběhu zápisu, získali jsme přesnou statistiku o počtu přijatých a nepřijatých dětí a také o věkovém rozvrstvení dětí na území MČ Praha 5.

Mgr. Jana Zacharová
vedoucí odboru školství MČ Praha 5